Právo obchodných spoločností

 • zakladanie obchodných spoločností
 • príprava spoločenských zmlúv, zakladateľských listín, stanov a iných korporátnych dokumentov a ich zmien
 • získavanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom a orgánmi verejnej správy s možnosťou využitia zaručeného elektronického podpisu
 • compliance - dohľad nad plnením zákonných povinností klientov vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • zmluvy o výkone funkcie členov štatutárnych orgánov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • zrušenie spoločností a ich likvidácia

Pracovné právo

 • pracovné zmluvy a manažérske zmluvy
 • vnútorné pracovnoprávne predpisy
 • agentúrne zamestnávanie
 • ukončovania pracovných pomerov vrátane hromadných prepúšťaní
 • zamestnávanie cudzincov

Fúzie a akvizície

 • právne audity (due dilligence)
 • zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločností
 • zmluvy o prevodoch akcií a obchodných podielov
 • predaje podnikov
 • akcionárske zmluvy

Všeobecné obchodné právo

 • príprava vzorovej zmluvnej dokumentácie
 • zastupovanie v sporoch pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi

Právo nehnuteľností

 • due dilligence nehnuteľností
 • kúpne zmluvy
 • záložné zmluvy a zmluvy o zriadení vecných bremien
 • nájomné zmluvy
 • vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zmluvy o výstavbe
 • zastupovanie pred správami katastra